study. meditate. pray. a taste of Romemu Yeshiva (Jan. 13, 2019)